Roeselare

Zondag28-11-2021Gesloten
Maandag29-11-20218:00 tot 18:00
Dinsdag30-11-20218:00 tot 18:00
Woensdag01-12-20218:00 tot 18:00
Donderdag02-12-20218:00 tot 18:00
Vrijdag03-12-20218:00 tot 18:00
Zaterdag04-12-20218:00 tot 11:45
Zondag05-12-2021Gesloten

Oudsbergen

Zondag28-11-2021Gesloten
Maandag29-11-20218:00 tot 17:00
Dinsdag30-11-20218:00 tot 17:00
Woensdag01-12-20218:00 tot 17:00
Donderdag02-12-20218:00 tot 17:00
Vrijdag03-12-20218:00 tot 17:00
Zaterdag04-12-2021Gesloten
Zondag05-12-2021Gesloten
Openingsuren Sluiten Momenteel gesloten Aanmelden
U bent hier: > Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

 1. Toepassingsgebied: Alle commerciële transacties gesloten tussen de “NV HANDELSKWEKERIJ WILLAERT”, waarvan de zetel gevestigd is te 8800 ROESELARE, Hazegoedweg 5, met ondernemingsnummer BE0431.911.504 (hierna “Willaert”) en de klant, zowel gesloten op de maatschappelijke zetel van Willaert, als gesloten via de webshop http://www. willaert.be (hierna de “webshop”), als bestellingen of aankopen gesloten op afstand (fax, mail, enz.), worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden. NV BOOMKWEKERIJ WILLAERT is een boomkwekerij gespecialiseerd in tuinplanten van hoogstaande kwaliteit (hierna “de producten”) en houdt eraan zowel middels haar webshop als op de maatschappelijke zetel aan professionele klanten te verkopen. Door zijn bestelling/aankoop erkent de klant kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van Willaert en deze te aanvaarden. Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Deze algemene voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die op dwingende wijze aan de klant zouden worden verleend krachtens de Belgische wetgeving. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. Ingeval van nietigheid van één van de bepalingen, zullen Willaert en de klant, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van onderhavige algemene voorwaarden. Het feit dat Willaert nalaat de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als stilzwijgende afstand van de rechten waarover Willaert krachtens onderhavige voorwaarden beschikt en verhindert Willaert niet om later de strikte naleving van die bepalingen te eisen. Willaert houdt zich het recht voor haar algemene voorwaarden op ieder moment aan te passen of te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.
 2. Offerte: Catalogi, nieuwsbrieven, notities, folders, publicitaire aankondigingen, e.d.m. zijn niet te beschouwen als bindende offertes van de beschreven of afgebeelde producten. Offertes van Willaert zijn geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot aankoop of het plaatsen van een bestelling door de klant, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een offerte is slechts geldig voor een welbepaalde opdracht en geldt dus niet automatisch voor volgende gelijkaardige opdrachten. Offertes omvatten enkel die producten die er uitdrukkelijk in vermeld worden. Elke offerte is geldig zolang de voorraad strekt, tenzij anders vermeld op de offerte.
 3. Totstandkoming aankoop: Aankopen op afstand worden beschouwd als afgesloten op de maatschappelijke zetel van Willaert. Een overeenkomst afgesloten op de maatschappelijke zetel komt pas tot stand nadat de bestelbon zowel door de klant als door een persoon bevoegd om Willaert te verbinden, is ondertekend of door begin van uitvoering van de overeenkomst door Willaert. De aankoop, gesloten door middel van de webshop, komt pas tot stand bij ontvangst door de klant van de bevestigingsmail van Willaert. De klant is verantwoordelijk voor de informatie die hij of zij invoert bij het plaatsen van een bestelling. Indien de ordergegevens foutief of onvolledig worden ingevoerd, kan Willaert niet aansprakelijk worden gesteld voor niet of laattijdige levering. Eventuele wijzigingen of aanvullingen na de totstandkoming zijn slechts geldig na schriftelijk akkoord van beide partijen o.a. m.b.t. de betalingsvoorwaarden en uitvoeringstermijnen. Gezien er sprake is van levende producten, behoudt Willaert zich het recht voor om bij annulatie van een bestelling of aankoop, zelfs gedeeltelijk, aan de klant een schadevergoeding aan te rekenen van 75% van de prijs van de geannuleerde bestelling, BTW niet inbegrepen, onverminderd het recht van Willaert op vergoeding van de werkelijk geleden schade indien zij deze kan bewijzen. Willaert houdt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen aangaande de klant en diens activiteiten, en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren.
 4. Verhuring: Ingeval van verhuring van bomen en planten wordt bij levering of afhaling van de verhuurde goederen een verificatie verricht waarbij de staat van de verhuurde goederen wordt vastgelegd. Het verificatiedocument en een overzichtsfoto van het verhuurde materiaal worden door de klant ondertekend. Bij teruggave van de verhuurde goederen wordt opnieuw samen met de klant een verificatie van deze goederen verricht. Het verificatiedocument bij teruggave en de overzichtsfoto van het teruggebrachte materiaal worden door de klant ondertekend. Wanneer blijkt dat schade aan de goederen werd aangebracht, wordt deze schade onmiddellijk begroot en gefactureerd aan de klant. Indien de klant deze verificatie bij teruggave weigert of indien hij/zij weigert het verificatiedocument bij teruggave en/of de overzichtsfoto van het teruggebrachte materiaal te ondertekenen, worden de goederen niet teruggenomen en zal de volledige verkoopwaarde van de verhuurde goederen, zoals begroot in de initiële verificatie, worden gefactureerd aan de klant. Ingeval van afhaling gebeurt het ophalen en terugbrengen van de planten door de klant met aangepast vervoer. De huurder is verantwoordelijk voor de verzorging van de planten tijdens de huurperiode. De verhuurde planten en materialen blijven eigendom van Willaert en kunnen in geen geval in beslag genomen worden door derden.
 5. Prijs: Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en zijn exclusief BTW, doch exclusief eventuele leverings-, verzendings- of andere administratieve kosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Ingeval van een bestelling/aankoop middels de webshop worden de producten verkocht aan de prijzen zoals vermeld op de webshop op het ogenblik van de online aankoop. Verpakking wordt steeds aangerekend. Voor zover de prijzen zijn gebaseerd op de alsdan geldende hoogte van loonkosten, sociale premies en overheidslasten, vervoerskosten en verzekeringspremies, aankoop prijzen, kosten van materialen, wisselkoersen en/of andere kosten is Willaert in geval van verhoging of verlaging van één of meer van deze prijsfactoren gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig te verhogen c.q. te verlagen en dit in overeenstemming met de wettelijk toegelaten normen.
 6. Voorschot: Willaert behoudt zich steeds het recht voor om bij aankopen op haar maatschappelijke zetel aan de klant bij bestelling (a) 50 % van het totale bedrag als voorschot te vragen of (b) aan de klant integrale betaling te vragen alvorens tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan.
 7. Levering: Opgave van het te verwachten tijdstip van levering is steeds bij benadering. Het overschrijden van de voorziene termijn kan onder geen enkele voorwaarde, behoudens in geval van opzet of zware fout in hoofde van Willaert, aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst ten laste van Willaert. Wijzigingen in de bestelling doen de vooropgestelde levertermijnen automatisch vervallen. Willaert is in geen geval aansprakelijk voor vertragingen, opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van leveranciers, de klant en/of enige andere derde. Overschrijding van de levertermijn door Willaert ontheft de klant niet van zijn verplichtingen. Willaert behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen voor wat betreft om het even welke bestelling. In het geval van een aankoop via de maatschappelijke zetel van Willaert, gebeurt de levering steeds EX WORKS (Incoterms 2010), zowel wanneer de klant de producten afhaalt op de maatschappelijke zetel als wanneer deze worden afgeleverd op het door de klant opgegeven leveringsadres. De overdracht van risico voor beschadigingen, vernielingen en verdwijningen met betrekking tot de goederen gaat steeds over op het ogenblik dat de klant de goederen afhaalt op de zetel van Willaert respectievelijk op het ogenblik dat ze door Willaert worden aangeboden voor vervoer. In het geval van een aankoop via de webshop, worden goederen eveneens geleverd EX WORKS (Incoterms 2010). In geen geval kan Willaert instaan voor de beschadiging, diefstal, verhitting, vorstschade en hergroei.
 8. Niet of laattijdige afhaling: er is sprake van laattijdige afhaling wanneer de klant de bestelde producten 1 tot 5 dagen na de vooropgestelde afhalingsdatum komt afhalen. Ingeval van laattijdige afhaling is de klant integraal aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de goederen en vervalt diens recht op vrijwaring voor gebreken. Er is sprake van niet afhaling vanaf de zesde dag na de vooropgestelde afhalingsdatum. Niet afhaling wordt gelijkgesteld aan annulatie conform artikel 3 van huidige voorwaarden.
 9. Betaling: Voor aankopen gedaan op de maatschappelijke zetel van Willaert, wordt de te betalen kost gefactureerd door Willaert aan de klant. Deze factuur is betaalbaar binnen een termijn van 30 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur. Bij een eerste bestelling dient contant te worden betaald. Facturen kunnen enkel geldig schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de 5 kalenderdagen na factuurdatum en met vermelding van factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering. Voor elke factuur die geheel of gedeeltelijk niet betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest aangerekend van 15% per jaar en bovendien wordt het verschuldigde bedrag, verhoogd met 15 % van het factuurbedrag, met een minimum van vijftig euro (€ 50,00) (excl. BTW), ten titel van forfaitaire schadevergoeding, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, onverminderd het recht van Willaert om een hogere schadevergoeding te eisen. Indien een klant in gebreke blijft om één of meerdere uitstaande vorderingen aan Willaert te voldoen, behoudt Willaert zich het recht voor elke verdere levering of uitvoering onmiddellijk stop te zetten en zonder enige ingebrekestelling andere bestellingen als geannuleerd te beschouwen in welk geval de forfaitaire schadevergoeding zoals voorzien in artikel 3 is verschuldigd. Bovendien brengt dit de onmiddellijke opeisbaarheid mee van alle andere facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden. Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, staking van betaling, alsook bij elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de klant. De onvoorwaardelijke betaling van een deel van een factuurbedrag, geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur. Deelbetalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, de vervallen rente en tenslotte op de oudste openstaande hoofdsom. Gaat het echter om een bestelling via de webshop dan kan deze louter door de klant online betaald worden via een bijzondere betalingsmodule voorzien op de website van Willaert. Voor de verwerking van deze online transacties doet Willaert een beroep op externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren. De financiële gegevens van de klant die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. Willaert heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de klant. De online betalingen gebeuren met behulp van beveiligde protocollen. Op alle online betalingen zijn de algemene voorwaarden van de externe beheerder van het betalingsplatform van toepassing, die als enige de verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van alle online betalingen.
 10. Elektronische facturatie: Door het bestellen van een product via de webshop, verklaart de klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door Willaert.
 11. De klant dient het leeggoed dat Willaert ter beschikking heeft gesteld te behandelen als een goede huisvader. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor het leeggoed totdat Willaert de verpakkingen heeft teruggenomen en aanvaard. Willaert draagt geen verantwoordelijkheid voor verloren of gestolen leeggoed op werven, leveradressen of andere. Indien het leeggoed niet wordt teruggegeven binnen 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag van de levering, behoudt Willaert zich het recht voor om het gebruik ervan te factureren voor de volledige periode tijdens de welke het leeggoed aan de klant ter beschikking werd gesteld. Bij niet-retournering wordt de waarde ervan gefactureerd aan de klant. Indien wordt overeengekomen om het leeggoed klaar te zetten voor afhaling, en het leeggoed is niet of niet volledig ter beschikking, dient de klant Willaert daarvan zo vlug mogelijk te verwittigen op straffe van schadevergoeding.
 12. Eigendomsvoorbehoud: Willaert behoudt zich de eigendom van de aan de klant geleverde producten voor zolang de klant de prijs, kosten, intresten en alle andere toebehoren niet volledig heeft betaald. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van de producten integraal worden gedragen door de klant vanaf het moment van levering. De klant verbindt zich ertoe om Willaert onmiddellijk via aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de geleverde producten zou zijn gelegd. In geval de klant de aan Willaert toebehorende producten doorverkoopt, draagt hij vanaf dat ogenblik aan Willaert alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop, zo Willaert hiertoe opteert.
 13. Gebreken: De klant moet direct bij de levering van de producten de verificatie ervan uitvoeren. De klant dient afwijkingen en/of gebreken, op straffe van verval, voor ingebruikname en in elk geval binnen de 24 uur na levering bij aangetekend schrijven aan Willaert over te maken. Indien geen klachten worden meegedeeld binnen deze termijn, wordt de klant geacht de levering te hebben goedgekeurd en aanvaard. Op straffe van onontvankelijkheid van de klacht moet de klant kunnen bewijzen dat hij de producten zowel voor als na het ontdekken van de gebreken correct bewaard heeft. De klant mag in geen geval de producten terugsturen aan Willaert zonder voorafgaandelijk akkoord van laatstgenoemde. Willaert behoudt zich het recht voor om samen met de klant, ter plaatse de gebreken te gaan vaststellen en de oorzaak ervan na te gaan. Willaert is in geen geval verantwoordelijk voor het verlies van of schade aan geretourneerde goederen tot wanneer deze door Willaert in haar magazijnen werden aanvaard. Het indienen van een klacht geeft de klant niet het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. De klant is gehouden tot vergoeding van de kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten. De waarborgen die Willaert aan de klant aanbiedt blijven naar eigen keuze en inzicht van Willaert beperkt tot (geheel of gedeeltelijke): (a) vervanging (b) terugname van de betreffende producten, met creditering aan de klant. De klant erkent dat Willaert geen garantie biedt dat de goederen voldoen aan de regelgeving of vereisten die gelden in enig rechtsgebied behalve de regelgeving of vereisten die gelden in België.
 14. Aansprakelijkheid: Met uitzondering van de vrijwaring door Willaert volgens bovenstaande garantiebepaling, is de aansprakelijkheid van Willaert beperkt tot de factuurwaarde (excl. BTW) van de door haar geleverde producten en in ieder geval beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. Willaert is in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van onrechtstreekse schade (zoals maar niet beperkt tot inkomstenderving of schade aan derden). Willaert is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Het bestemmen van producten door de klant zelf of door een derde, gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid en op risico van de klant. Willaert kan op geen enkele wijze worden aangesproken voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit deze bestemming.
 15. Promoties: Promotionele toegiften door Willaert, in welke vorm dan ook (zoals maar niet beperkt tot prijsverminderingen, kortingsbonnen, gratis verzending, etc.) dienen steeds gebruikt te worden volgens de richtlijnen zoals uitdrukkelijk aangegeven. In ieder geval kunnen deze slechts op 1 bestelling betrekking hebben, niet gecumuleerd worden en dragen deze een persoonlijk karakter.
 16. Overmacht/hardship: Indien Willaert, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om haar verplichtingen uit te voeren of de uitvoering ervan onredelijk verzwaart, heeft zij het recht om de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk en voorlopig voor de duur van deze overmacht dan wel definitief op te schorten, zonder tot enige vooropzeg gehouden te zijn of enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Worden onder meer conventioneel als gevallen van overmacht beschouwd: oorlog, blokkade, opstand, staking of lock-out, inbeslagname, tekort aan transportmiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen of producten, beperkingen op het energieverbruik en dit hetzij bij Willaert, hetzij bij één van haar leveranciers, enz.
 17. Compensatie: Overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004 compenseren en verrekenen Willaert en de klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden ten opzichte van elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen Willaert en de klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking.
 18. Persoonsgegevens: De klant geeft aan Willaert de toelating om de door de klant verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Willaert handelt hierbij in overeenstemming met de Belgisch Wet Verwerking Persoonsgegeven dd 8 december 1992. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door Willaert aangeboden prestaties en/of producten in het kader van de contractuele relatie tussen Willaert en de klant. Willaert verstuurt regelmatig nieuwsbrieven. Indien de klant de nieuwsbrieven niet langer wenst te ontvangen, kan hij zich te allen tijde uitschrijven via een link in de nieuwsbrief. De klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de klant geen commerciële informatie van Willaert meer wenst te ontvangen, dient de klant Willaert hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Kosten voor wijzigingen aan oorspronkelijke gegevens van de klant, op zijn verzoek ontstaan, worden steeds aangerekend.
 19. Rechtskeuze: Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing, tenzij bij dwingende regelgeving anders bepaald.
 20. Wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling voor arbitrage: Geschillen tussen Willaert en de klant behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050/32 35 95 en fax 050/31 37 34). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules, tenzij Willaert hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk afwijkt.

Bent u professioneel actief in de groensector? Vraag hier uw login aan en krijg toegang tot ons volledig aanbod

Vraag je login aan

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Inschrijven